Privacyverklaring

De Privacyverklaring voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.differentmix.nl bezoekt.

1.Beheer

De website www.differentmix.nl staat onder beheer van Different Mix.
Contactgegevens:
Different Mix,
Barbara Goosens,
Gersteweg 6,
2153 GJ Nieuw Vennep

2. Gegevens die wij verwerken van bezoekers

  1. Sommige gegevens die voortkomen uit een of meer bezoeken aan www.differentmix.nl worden permanent, maar anoniem, bewaard voor de bezoekersstatistieken. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2. Net als elke website verwerkt Different Mix via haar website IP-adressen van haar bezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. 
  3. Different Mix zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
3. Doel van de verwerking van IP-adressen

Wij gebruiken IP-adressen voor drie doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht. Wij gebruiken hiervoor het statistiekenprogramma AW-Stats. De IP-adressen worden in dit geval geanonimiseerd.
  2. Om eventuele storingen op te kunnen lossen.
  3. Om onze website veilig en bereikbaar te houden.

4. Bewaartermijnen
De IP-adressen als bedoeld in punt 4.2 en 4.3 worden opgeslagen in zogenaamde logfiles. Deze files worden 90 dagen op de webserver bewaard, zodat ze gebruikt kunnen worden in geval er zich een storing voordoet.

5. Privacymaatregelen

De webserver waar de IP-adressen staan opgeslagen is voor niemand bereikbaar behalve voor onze hoster. Hij zal deze gegevens uitsluitend en alleen bekijken wanneer er een storing is die op geen enkele andere manier op te lossen is.

6. Verstrekken van IP-adressen aan andere partijen (derden)

Different Mix deelt de IP-adressen alleen met haar host (Creagraphy in Hoofddorp, www.creagraphy.nl), en dan alleen in geval van ernstige storingen.

7. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacyverklaring terecht bij Different Mix. Dit kan via e-mail of het reactieformulier op onze website (www.differentmix.nl/contact)

8. Disclaimer

Different Mix is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacyverklaring voor Iedereen die een contactformulier invult
is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Bezoekers en geldt voor iedereen die via een contactformulier contact opneemt of op heeft opgenomen met Different Mix.

1. Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden

Different Mix kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Het geven van informatie (alleen op verzoek van de bezoeker).
  2. Contact onderhouden met klanten via e-mail of telefoon.
  3. Afbeeldingen van modellen kunnen worden opgenomen in de portfolio op de website (alleen na toestemming van het model)

Van klanten vragen we die gegevens die nodig zijn om facturen te kunnen versturen.

2. Gegevens verstrekken aan derden

De gegevens die door bezoekers van onze website zijn ingevuld met de bedoeling om informatie op te vragen of een opmerking te plaatsen, worden niet opgeslagen en dus ook niet verstrekt aan derden.
Ook de gegevens van onze klanten worden niet gedeeld.
Er is echter een uitzondering op deze regel, namelijk wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging

De gegevens die de bezoekers aan de website van Different Mix en haar klanten verstrekken, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor de eigenaar van het bedrijf, Barbara Goosens.

4. Aanpassing van gegevens

Iedereen die is opgenomen in de administratie, heeft te allen tijde het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Different Mix wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid aanwezig is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

5. Bewaartermijn van de gegevens

Different Mix bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de wettelijke bewaartermijnen volgens de belasting voor alle opgeslagen persoonsgegevens.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Different Mix neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van ZP-NET) tussen zit.

7. Cookies
Different Mix maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.